Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Komunikacji

OR. 2110.3.2017

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektor – Wydział Komunikacji

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na parterze).

 

1.Wymagania niezbędne:

           a) określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z

               poźn.zm.),

           b) wykształcenie średnie: technik administracji i minimum 3 lata stażu pracy w

               administracji samorządowej w ramach umowy o pracę.

2. Wymagania dodatkowe:

     a) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania

         administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo o ruchu drogowym i  

         ustawy o kierujących pojazdami, ustawa o drogach publicznych, ustawa o

         transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, 

     b)   odporność na stres, praca pod presją czasu, samodzielność, komunikatywność,

     c)   znajomość obsługi urządzeń biurowych.

          d)   prawo jazdy kat. B.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

          a)   prowadzenie spraw z zakresu rejestracji pojazdów,

          b)   prowadzenie spraw z zakresu praw jazdy.

          c)   nadzór nad stacjami Diagnostycznymi oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców

          d)   wydawanie licencji oraz udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu

                przewoźnika

          e)   opiniowanie i wydawanie postanowień z zakresu organizacji ruchu na drogach

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

          a) praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

    rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)  oświadczenie o niekaralności,

       g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

           publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

           skarbowe,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż

    pracy,

          i)  kopia prawa jazdy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 220 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Komunikacji” w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 15.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Ziemer
    data wytworzenia: 2017-11-29
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2017-11-29 13:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-29 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 465161
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-13 10:02