Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

OR. 2110.1.2019

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze     

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

REFERENT

Wydział Architektury i Budownictwa

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

  1. Wymagania niezbędne:

       a. określone w ustawie o pracownikach samorządowych zgodnie z art. 6 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),

       b. wykształcenie min. średnie i 2 lata stażu pracy w ramach umowy o pracę

     2. Wymagania dodatkowe:

a. doświadczenie na stanowisku związanym z budownictwem,

b. wskazane wykształcenie związane z budownictwem, architekturą, administracją

c. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o prawie budowlanym oraz rozporządzeń o warunkach technicznych,

d. znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)

       e.   znajomość obsługi urządzeń biurowych,

       f.   dyspozycyjność, komunikatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      a    sprawdzanie kompletności projektów budowlanych,

      b.   przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

      c.   przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Warunki pracy na danym stanowisku

     a.    praca przy komputerze powyżej 4 godzin

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie

odbytych studiów),

d.  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

e.  oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu  rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h. kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa” w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzkipl.) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.     

 

  Adam Olejnik

      Starosta

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETAWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informuję iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym jest Pan Dawid Banasiak, mail d.banasiak@powiatgrudziadzki.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-04-02 12:19
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 14:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484541
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-31 13:43