Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

                                                                                                                          Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

                                                                                                                                              w Wydrznie

                                                                                                                              Wydrzno, dnia 08.06.2020r

 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

 

Główna księgowa

Wymiar etatu : ¼ etatu  

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne;

 1. Wymagania niezbędne:

Spełnienie wymagań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019r,poz.1282) oraz ustawie o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 869 z póź. Zm.)

Głównym księgowym  jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba , która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 1. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości;
 • ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość rachunkowości budżetowej;
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 4. znajomość prawa  zamówień publicznych;
 5. znajomość  przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 6. znajomość przepisów płacowych;
 7. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. biegła umiejętność obsługi  programów komputerowych, w tym finansowo – księgowych ( mile widziana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia);
 9. Znajomość obsługi pakietu MS Office (Word,Excel)
 10. Dobra organizacja pracy;
 11. Umiejętność pracy w zespole;
 12. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 13. Prowadzenie księgowości jednostki.
 14. Dekretowanie dokumentów finansowo- księgowych;
 15. Wystawianie i dekretowanie wewnętrznych dokumentów księgowych;
 16. Prowadzenie ewidencji kont syntetycznych, uzgadnianie kont powiązanych oraz sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald;
 17. Uzgadnianie sald bankowych;
 18. Prowadzenie nadzoru obrotu środkami pieniężnymi;
 19. Prowadzenie analityki do wydatków środków budżetowych oraz analityki kosztów z podziałem na paragrafy według klasyfikacji budżetowej;
 20. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 21. Dokonywanie kontroli kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
  11. Sporządzanie planu budżetowego;
  12. Przygotowanie projektów planów finansowych jednostki, a także wprowadzanie zmian w ciągu roku budżetowego;
  13. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego;
 22. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys ( CV);
 • List motywacyjny;
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na ”przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1.lit. o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 • Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej – Wydrzno 13, 86-320 Łasin z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Głównej  Księgowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie” w terminie  do dnia 18 czerwca 2020 roku do godziny 15:00.
Aplikacje , które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej(www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Placówki.

 

                                                                 Dyrektor  Placówki

                                                     Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie

                                                                 Daria Rogowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Rogowska
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-06-08 11:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 476979
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-31 13:43