Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Geodezji i Nieruchomości

ZAKRES DZIAŁANIA Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Geodety Powiatowego należy:

 1. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:
  • tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  • prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa;
  • prowadzenie spraw związanych ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
  • opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;
  • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
  • przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, nadziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywania kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  • przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;
  • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
  • zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
  • prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;
  • podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomościami Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
  • zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własności Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenie niewchodzących w skład obecnego obszaru państwa;
  • składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
  • przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki;
  • prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
  • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
  • prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem, o wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  • występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
  • przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
  • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
  • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
  • przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
  • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 2. W zakresie geodezji, kartografii:
  • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojeń terenów;
  • zakładanie osnów szczegółowych;
  • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
  • prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabeli taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
  • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie opisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;
  • wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
  • zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
  • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
  • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nieprzestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
  • prowadzenie spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Geodezji i Nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-17 00:00
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 10:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35763
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 10:25:26