Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • Ogłoszenie

  2016.01.26
  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016
 • Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

  2016.01.12
  Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ .00-04.009/15 wpłynęła jedna oferta
 • Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr rpkp.09.02.01.-iz.00 -04-009/15.

  2015.12.16
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
 • Wyniki

  2015.12.16
  Wyniki otwartego konkursu ofert z na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 • Ogłoszenie

  2015.12.15
  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • Ogłoszenie

  2015.12.03
  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4278304
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-22 09:49:12