Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 29/9/2008 podjętą w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2008
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
 
1. KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI oraz
 
2. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
 
       Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul.  Małomłyńskiej 1, pok. 32 lub 33, a także na stronie internetowej: www.bip.powiatgrudziadzki.pl
 
1.            Zadanie winno być zrealizowane w roku 2008 z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.
2.     W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3.     Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
4.     Druk oferty realizacji zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, pok. 32 i 33, a także pobrać ze strony internetowej:www.bip.powiatgrudziadzki.pl .
5.     Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 7 maja 2008 r., do godziny 15.00.
6.     Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.
7.     Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert.
8.     Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz opublikowane na stronie internetowej: www.bip.powiatgrudziadzki.pl
 

komentarze (0) (Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych )

drukuj (Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Piechowska
  data wytworzenia: 2008-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-02 13:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-20 14:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-02 13:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 220193
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05