Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wymianę 15 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie

tel./ faks (0 – 56) 46 813 78   tel. (056) 46 810 06
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 15 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 15 sztuk okien drewnianych wistniejących otworachokiennych w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
 
 
 Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 20311000-9;
                                                                                   45420000-7  
 
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie do dnia 22 sierpnia 2008r.
 
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Placówki, siwz.   znajduje się też na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl
 
5. Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2008r. do godz. 900 w sekretariacie ( parter) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Białochowo 91, 86- 318 Rogóźno   
 
6. Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
 - Pani Bogumiła Przybielska – dyrektor Placówki tel./fax (056) 46-813-78
 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00
 
7. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
 
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium: 1) cena (koszt) - 100 %.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 4 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Białochowo 91 , 86 – 318 Rogóźno w dniu 19.06.2008r. o godz. 915
 
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 

Lp.
Warunek do spełnienia przez wykonawcę
Numer załącznika
     Uwagi
1
wypełniony i podpisany formularz ofertowy
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 1
Wzór stanowi załącznik będący części siwz
      2.
Oś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 2
Wzór stanowi załącznik będący części siwz
3.
Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy
Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3
Wzór stanowi załącznik będący części siwz
4.
Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę -jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,
Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4
Wzór stanowi  załącznik będący części siwz
5
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty
 
 
 
 
 
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 28.05.2008r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
                                                                              Dyrektor
                                                        Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
                                                                           w Białochowie
                                                                  /-/ Bogumiła Przybielska

drukuj (Przetarg nieograniczony na wymianę 15 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Przybielska
  data wytworzenia: 2008-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-29 22:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-29 22:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-29 22:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 361233
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02