Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233
ogłasza przetarg nieograniczony
na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
 
1.      Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy budynku gospodarczego i przystosowanie go na pomieszczenia socjalne dla pracowników PZD Grudziądz.
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:
45.26.27.00-8 – przebudowa budynków
 
 
2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.      Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.
5.      Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 sierpnia 2009 r.
6.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: www.bip.powiatgrudziadzki.pl
7.      Oferty należy składać nie później niż w dniu 3 lipca 2009 r. r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
8.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2009 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.
9.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
10. Uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257
- Pani Krystyna Szumkow – specjalista ds. dróg, tel. 056 46 48 257
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
14. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:
1)     posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień’
2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)     złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
6)     spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz niniejszą siwz.
15. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
·         wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
·         oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
·         oświadczenie o przyjęciu projektu umowy związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,
·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
·         wypełniony kosztorys ofertowy,
·         wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli ten jest krótszy) dostaw (minimum 3) o podobnym charakterze, rozmiarze i wartościach co przedmiot zamówienia wraz z referencjami
·         jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,
·         podpisany formularz umowy,
·         dokumenty potwierdzające zgodność zamawianego materiału z odpowiednimi normami (deklaracje zgodności).
15. Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP w dniu 10.06.2009 r. pod numerem 187708/2009.
 
 
 
 
 
Kierownik PZD
 
/-/ Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-10 23:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-18 14:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-10 23:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484489
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47