Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą oraz remont przepustów w ciągach dróg powiatowych
na terenie powiatu grudziądzkiego
 
1.      Zamówienie podzielone jest na dwa zadania i obejmuje:
Zadanie nr 1 - remont mostu:
 • remont mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi pow. nr 1407C Rywałd – Lisnowo, polegający na wykonaniu konstrukcji odciążającej podnoszącej nośność eksploatacyjną obiektu do 24 t.
 
Zadanie nr 2 – remont przepustów:
 • remont przepustu pod drogą pow. nr 1395C Biały Bór -Wałdowo-Ruda w miejscowości Wałdowo Szl. w km 4+810;
 • remont przepustu pod drogą pow. nr 1395C Biały Bór -Wałdowo-Ruda w miejscowości Ruda w km 6+546;
 • remont przepustu pod drogą pow. nr 1374C Strzelce -Jankowice w miejscowości Huta Strzelce wraz z odtworzeniem rowu;
 • remont przepustu pod drogą pow. nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo wraz z budową studni chłonnej w miejscowości Stare Błonowo.
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:
CPV: 45.23.31.40-2 – roboty drogowe
           45.22.11.11-3 – roboty w zakresie mostów drogowych
 
 
2.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania:
- zadanie nr 1 – remont mostu
- zadanie nr 2 remont przepustów
3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.      Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających.
5.      Termin realizacji zamówienia:
- zadania nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2009 r.
- zadania nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2009 r.
6.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: www.bip.powiatgrudziadzki.pl
7.      Oferty należy składać nie później niż w dniu 10 lipca 2009 r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
8.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2009 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.
9.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
10. Uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257
- Pani Krystyna Szumkow – specjalista ds. dróg, tel. 056 46 48 257
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia lub jego części podwykonawcom.
13. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
15. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:
1)     posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień’
2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)     złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
6)     spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz siwz.
16. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
·         wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
·         oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
·         oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,
·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
·         wypełniony kosztorys ofertowy,
·         wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego robót budowlanych (minimum 3 roboty) o podobnym zakresie, rozmiarze i wartościach, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem, ze roboty zostały wykonane należycie (referencje)
·         jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,
·         podpisany formularz umowy,
·         dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami),
·         polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
15. Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP w dniu 18.06.2009 r. pod numerem 198308-2009.
 
 
 
 Kierownik PZD
/-/ Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-19 07:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-19 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-19 07:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 323609
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-25 22:02