Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Białochowo 91
86 – 318 Rogóźno
tel/fax 056 46 813 78 , 056 46 810 06
 
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę schodów i tarasu budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz izolację pionową ścian wewnętrznych piwnic i drenaż opaskowy  wraz z kanalizacją zrzutową mającą na celu osuszanie budynku”
 
 
1) Przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę schodów i tarasu budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Białochowie oraz izolację pionową ścian wewnętrznych piwnic i drenaż opaskowy wraz z kanalizacją zrzutową mającą na celu osuszanie budynku.
 
 Zakres robót obejmuje:
1.      rozebranie schodów wejścia głównego ,
2.      rozebranie tarasu wraz ze schodami od strony parku oraz podjazdu dla niepełnosprawnych od strony północnej,
3.      izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian piwnic ,
4.      wykonanie drenażu opaskowego,
5.      po zasypaniu wykopów odtworzenie rozebranych wcześniej elementów:
-          schodów wejścia głównego( w wersji uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu )
-          tarasu,
-          podjazdu dla niepełnosprawnych od strony północnej,
 
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 45453000 – 7    45232460-4  
 
 
 
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 
3. Termin realizacji zamówienia:
     
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pokoju nr 4 w siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Białochowo 91 , 86 – 318 Rogóźno, siwz. znajduje się też na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl
 
 
5. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 4 w siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Białochowo 91 , 86 – 318 Rogóźno, do dnia 06.08.2009 r. do godz. 1000
 
6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
- Pani Bogumiła Przybielska – dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie .
 
7. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
 
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. Kryterium oceny ofert:
 
JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERTY JEST CENA =100%
NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ BĘDZIE OFERTA Z NAJNIŻSZĄ CENĄ.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2009 r. o godz. 1015w siedzibie Zamawiającego
      sala nr 4
 
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
12. Opis warunków udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
4. Wypełniony kosztorys ofertowy.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, a także konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami).
8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych o podobnym rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, przybliżonych dat odbioru oraz dołączyć dokumenty, że roboty zostały wykonane należycie ( referencje)
9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10.Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.
11. Podpisany formularz umowy.
12. Wykaz części zamówienia realizowanych przez podwykonawców.
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
15. Zamawiający przewiduje dokonanie zamówień uzupełniających.
16. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 15.07.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
                                                                          
                                                                                 Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
               w Białochowie
                                                                                       /-/ Bogumiła Przybielska
 
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Przybielska
  data wytworzenia: 2009-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-16 23:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-16 23:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-16 23:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486339
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47