Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
 
1.      Zamówienie obejmuje: wykonanie znaków i słupków drogowych oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania.
 
Zadanie nr 1 – wykonanie oraz dostawa znaków i słupków drogowych:
1. A-l - niebezpieczny zakręt w prawo – 6 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
2. A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo – 6 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
3. A-3 - niebezpieczny zakręt - pierwszy w prawo – 14 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
4. A-4 - niebezpieczny zakręt - pierwszy w lewo – 14 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
5. A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie – 2 szt. odblaskowy I generacji ø 900
6. A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie -3 szt. -odblaskowy I generacji ø 900
7. A-12a -zwężenie jezdni dwustronne – 4 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
8. A-18b – zwierzęta dzikie – 8 szt. – odblaskowy I generacji ø 900
9. B-18- zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t – 36 szt. odblaskowy I generacji ø 800 (opis w dodatku nr 1)
10. B-33 -ograniczenie prędkości – 3 szt. -odblaskowy I generacji ø 800 (opis w dodatku nr 1)
11. B-35 - Zakaz postoju – 3 szt. - odblaskowy I generacji ø 800
12. D-l - droga z pierwszeństwem -7 + 14 szt. - odblaskowy I generacji 600x600,400x400
13. D-2 - koniec drogi z pierwszeństwem – 2 szt. - odblaskowy I generacji 600x600
14. D-6 - przejście dla pieszych – 8 szt. - odblaskowy II generacji 600x600
15. D-42 - obszar zabudowany – 18 szt. - odblaskowy I generacji 1200x530
16. D-43 - koniec obszaru zabudowanego – 18 szt. - odblaskowy I generacji 1200x530
17. E-4 - drogowskaz w kształcie strzałki do miejscowości podającej do niej odległość -5 szt.- odblaskowy I generacji (opis w dodatku nr 1)
18. E-17a – miejscowość – 59 szt. - odblaskowy I generacji (opis w dodatku nr 1)
19. E-18a - koniec miejscowości – 59 szt. -odblaskowy I generacji (opis w dodatku nr 1)
20. G-la - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni –
4 szt. - odblaskowy I generacji
21. G-lb - słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni –
4 szt. - odblaskowy I generacji
22 G-lc - słupek wskaźnikowy zjedna kreską umieszczany po prawej stronie jezdni – 4 szt. -odblaskowy I generacji
23. T3 - Tablica wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występowało niebezpieczeństwo – 4 szt. - odblaskowy I generacji 720 x 250
24. T-4 - liczba zakrętów – 20 szt. - odblaskowy I generacji 480 x 250 (opis w dodatku nr 1)
25. T-6a13 – tabliczka wskazująca drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie – 1 szt. – odblaskowy I generacji
26. T-6ap10 – tabliczka wskazująca drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie – 1 szt. – odblaskowy I generacji
27. T-25a - tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania – 4 szt. - odblaskowy I generacji
28. U-3a - tablica prowadząca pojedyncza – 10 szt. - odblaskowy I generacji
29. U-9a - tablice do oznaczenia ograniczeń skrajni poziomej drogi – 4 szt.- odblaskowy I generacji
30. U-11a – balustrada dla pieszych – 10 szt. – kolor żółty, opis w dodatku nr 1
31. U-18a – lustro drogowe okrągłe – 2 szt. – akrylowe ø 800
32. słupki 3,5m do znaków ocynkowane śr. 50 – 260 szt.
33. słupki 3,5m do znaków ocynkowane śr. 60 – 225 szt.
34. obejma ocynkowana zwykła - 1000 szt.
 
Zadanie nr 2 – sukcesywne dostawy znaków i tablic drogowych do końca 2009 r. według potrzeb PZD wynikających ze zdarzeń, których nie można było przewidzieć
Ø        znaki ostrzegawcze kategorii A,
Ø        znaki zakazu kategorii B,
Ø        znaki informacyjne kategorii D,
Ø        znaki kierunku i miejscowości kategorii E (średnia pow. 0,9 m2),
Ø        znaki uzupełniające kategorii F (średnia pow. 1 m2),
Ø        tabliczki do znaków drogowych (np. T-1, T-6)
Ø        elementy bezpieczeństwa ruchu (np. U-3a, U-9a)
 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34.99.22.00-9 – znaki drogowe,
34.92.94.60-0 – słupki drogowe
 
2.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
3.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
4.      Termin realizacji zamówienia:
- zadanie nr 1 – od podpisania umowy do dnia 15 września 2009 r.
- zadanie nr 2 - od podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.
5.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: www.bip.powiatgrudziadzki.pl
6.      Oferty należy składać nie później niż w dniu 30 lipca 2009 r. do godz. 1100 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2009r. o godz. 1110 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.
8.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejsza ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
9.      Uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 4648257
- Pan Jakub Tadych – tel. 0604512608
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
13. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to przez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia;
3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to przez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5)     złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
6)     spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz niniejszą siwz
 
14. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy dołączą do formularza ofertowego następujące dokumenty i załączniki:
a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru,
b)       parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy,
c)       dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość wyrobu w3 oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 88:
- aprobata techniczna
- krajowy certyfikat zgodności
- świadectwo autoryzacji producenta folii,
d)       jeżeli wykonawca używa do produkcji znaków i tablic drogowych elementów produkowanych przez inny podmiot gospodarczy, wymagane jest dołączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do używania tych elementów,
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)       aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d)       aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e)       pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw (minimum 3 dostawy) o podobnym rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, przybliżonych dat odbioru oraz dołączyć dokumenty, że roboty zostały wykonane należycie (referencje).
15    Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 20.07.2009 r. pod numerem 115697 - 2009.
 
 
 
 
 
Kierownik PZD
 
/-/ inż. Janusz Różański
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
  data wytworzenia: 2009-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-20 23:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-31 12:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-20 23:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484483
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47