Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na „przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą”
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Ignacego Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 4648257, faks 0-56 4648257.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka organizacyjna powiatu.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą o długości 5318 m. Zamówienie realizowane będzie w 3 etapach: a) w 2009 r. - I etap - 40 % zamówienia tj. odcinek o długości 2136 m b) w 2010 r. - II etap - 30 % zamówienia tj. odcinek o długości 1593 m c) w 2011 r. - III etap - 30 % zamówienia tj. odcinek o długości 1589 m.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 66.000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to przez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to przez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz niniejszą siwz. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy najmu, dzierżawy), Wykonawca musi dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności nie mniejszej niż 100Mg/h. Jednocześnie czas transportu mas bitumicznych od załadunku do rozładowania nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. b) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, a także konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych (minimum 3 roboty) o podobnym zakresie, rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie (referencje),
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2009 r. pod numerem 260532-2009.
 
Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-07-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-31 13:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 12:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47