Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Ignacego Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 4648257, faks 0-56 4648257.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oraz dostawa znaków i słupków drogowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę znaków i słupków drogowych:
 1. A-l - niebezpieczny zakręt w prawo – 12 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
 2. A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo – 12 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
 3. A-3 - niebezpieczny zakręt - pierwszy w prawo – 20 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
 4. A-4 - niebezpieczny zakręt - pierwszy w lewo – 20 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
 5. A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie – 4 szt. odblaskowy I generacji ø 900
 6. A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie -4 szt.  -odblaskowy I generacji ø 900
 7. A-7 – ustąp pierwszeństwa – 20 szt. – odblaskowy II generacji ø 900
 8. A-17 – dzieci – 6 szt. – odblaskowy I generacji ø 900
 9. B-20- stop – 6 szt. odblaskowy II generacji ø 800
 10. B-25 – zakaz wyprzedzania – 2 szt. – odblaskowy I generacji ø 800
 11. B-27 – koniec zakazu wyprzedzania – 2 szt. odblaskowy I generacji ø 800
 12. B-33 -ograniczenie prędkości – 12 szt. -odblaskowy I generacji ø 800
 13. B-34 – koniec ograniczenia prędkości – 12 szt. - odblaskowy I generacji ø 800
 14. D-l - droga z pierwszeństwem -12 + 20 szt. - odblaskowy I generacji 600x600,400x400
 15. D-6 - przejście dla pieszych – 12 szt. - odblaskowy II generacji 600x600
 16. D-42 - obszar zabudowany – 10 szt. - odblaskowy I generacji 1200x530
 17. D-43 - koniec obszaru zabudowanego – 10 szt. - odblaskowy I generacji 1200x530
 18. E-17a – miejscowość –1 szt. - odblaskowy I generacji
 19. E-18a - koniec miejscowości – 1 szt. -odblaskowy I generacji
 20. G-la - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni – 5 szt. - odblaskowy I generacji
 21. G-lb - słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni – 5 szt. - odblaskowy I generacji
 22. G-lc - słupek wskaźnikowy zjedna kreską umieszczany po prawej stronie jezdni – 5 szt. -odblaskowy I generacji
 23. T-1 – tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego – 10 szt. - odblaskowy I generacji 600x250
 24. T-2 – tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo – 10 szt. – odblaskowy I generacji 720x250
 25. T-3 - Tablica wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występowało niebezpieczeństwo – 6 szt. - odblaskowy I generacji 720 x 250
 26. T-4 - liczba zakrętów – 12 szt. - odblaskowy I generacji 480 x 250
 27. T-25a – tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania – 4 szt. – odblaskowy I generacji
 28. T-27 - tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci – 4 szt. - odblaskowy I generacji
 29. T – tablica informacyjna – 2 szt. – odblaskowy III generacji 1500x1000
 30. U-1a – słupek prowadzący – 30 szt. odblaskowy I generacji
 31. U-1c – punktowy element odblaskowy umieszczany na barierze ochronnej – 100 szt. – odblaskowy I generacji
 32. U-3c - tablica prowadząca ciągła w prawo – 1 szt. - odblaskowy I generacji
 33. U-3d – tablica prowadząca ciągła w lewo – 1 szt. – odblaskowy I generacji
 34. U-11a – balustrada dla pieszych – 15 szt. – kolor biało -czerwony
 35. U-18a – lustro drogowe okrągłe – 1 szt. – akrylowe ø 800
 36. U-22 – taśma ostrzegawcza – 10 szt. biało-czerwona
 37. U-23a - pachołki drogowe – 5 szt.
 38. słupki 3,5m do znaków ocynkowane o średnicy 50 mm– 300 szt.
 39. obejma ocynkowana zwykła - 1000 szt.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9, 34.92.84.60-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to przez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to przez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz siwz. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,
 3. parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy – załącznik nr 3,
 4. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość wyrobu w3 oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 88:
- aprobata techniczna
- krajowy certyfikat zgodności
- świadectwo autoryzacji producenta folii,
 
 1. jeżeli wykonawca używa do produkcji znaków i tablic drogowych elementów produkowanych przez inny podmiot gospodarczy, wymagane jest dołączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do używania tych elementów – załącznik nr 4,
 2. wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem zakresów do wykonania – załącznik nr 5,
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 5. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw (minimum 3 dostawy) o podobnym rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, przybliżonych dat odbioru oraz dołączyć dokumenty, że roboty zostały wykonane należycie (referencje), załącznik nr 6,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2009 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 23.09.2009 pod nr 162531 – 2009.
 
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-24 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-24 13:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47