Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka , ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 466 42 42, faks 056 466 42 42.
·               Adres strony internetowej zamawiającego: www.jagiellonczyklasin.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁASINIE WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAMÓWIENIE REALIZOWANE BĘDZIE W DWÓCH ETAPACH: A) I ETAP - DO 40% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W 2009 R. NA REALIZACJĘ INWESTYCJI, B) II ETAP - POZOSTAŁA PŁATNOŚĆ, PO WYKOANIU II ETAPU ZAMÓWIENIA W 2010 R. Zakres robót będzie obejmował: a) roboty dociepleniowe i pokrywcze stropodachu, b) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, c) montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbką i montażem parapetów wewnętrznych, d) montaż wrót bramowych i ich obróbka, e) wypełnienie przestrzeni po wymianie stolarki zewnętrznej (płyty KG na stelażu stalowym, wypełnienie wełną mineralną gr. 100 mm), f) murowanie ścian działowych wewnętrznych, g) tynkowanie ścian pomurowanych, h) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, i) roboty dociepleniowe ścian nadziemia, j) tynki mineralne, k) wykonanie parapetów zewnętrznych, l) malowanie elewacji, m) wykonanie wewnętrznych instalacji wod. - kan., n) demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni, o) malowanie tynków wewnętrznych, p) roboty wykończeniowe obróbki blacharskie i orynnowanie, q) wewnętrzna instalacja grzewcza, r) wewnętrzna instalacja gazowa, s) kotłownia gazowa, t) wentylacja mechaniczna, u) instalacja elektryczna: rozbudowa rozdzielnicy głównej RG, wykonanie rozdzielnicy kotłowni RK, wykonanie instalacji oświetlenia, wykonanie instalacji gniazd wtykowych, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych zasilania nagrzewnic gazowych, wykonanie zasilenia kotłowni gazowej oraz montaż piorunochronu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.42.11.00-5, 45.32.40.00-4, 45.44.30.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0, 45.26.13.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·               Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to przez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to przez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz niniejszą siwz. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
·               Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1, b) wypełniony kosztorys ofertowy, załącznik nr 2, c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3, d) parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy - załącznik nr 4, e) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem zakresów do wykonania - załącznik nr 5, f) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, a także konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) załącznik nr 6, b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych (minimum 3 roboty) o podobnym zakresie, rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie (referencje), załącznik nr 7..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jagiellonczyklasin.edu.pl, www.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka ul. Odrodzenia Polski 3 86-320 Łasin.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka ul. Odrodzenia Polski 3 86-320 Łasin sekretariat szkoły.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Ogłoszenie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.11.2009 r. pod numerem 392118-2009.
 
       Dyrektor ZSP
/-/ mgr Bernadeta Klonowska
 
 
 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J. Jaskólska
  data wytworzenia: 2009-11-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-13 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-13 14:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-13 14:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429430
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47