Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Ignacego Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 4648257, faks 0-56 4648257.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oraz dostawa znaków i słupków drogowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę znaków i słupków drogowych:
 
1. A-l niebezpieczny zakręt w prawo -25 szt.
2. A-2 niebezpieczny zakręt w lewo – 25szt.
3. A-3 niebezpieczny zakręt - pierwszy w prawo – 20 szt.
4. A-4 niebezpieczny zakręt - pierwszy w lewo 20 szt.
5. A-5 skrzyżowanie dróg -10 szt.
6. A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie – 6 szt.
7. A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie – 6 szt.
8. A-7 ustąp pierwszeństwa – 20 szt.
9. A-10 przejazd kolejowy bez zapór - 6 szt.
10. A-11 nierówna droga – 3 szt.
11. A-18b zwierzęta dzikie – 24 szt.
12. B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych – 2 szt.
13. B-33 ograniczenie prędkości – 12 szt.
14. B-34 koniec ograniczenie prędkości – 8 szt.
15. B-36 Zakaz zatrzymywania się – 8 szt.
16. D-l droga z pierwszeństwem
600x600 – 30 szt.
400x400 – 30 szt.
17. D-6 przejście dla pieszych – 16 szt.
18. D-42 obszar zabudowany – 10 szt.
19. D-43 koniec obszaru zabudowanego – 10 szt.
20. E-17a miejscowość – 5 szt.
21. E-18a koniec miejscowości - 5 szt.
22. F-3a granica obszaru administracyjnego powiatu – 6 szt.
23. G-la słupek wskaźn. z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni – 10 szt
24. G-lb słupek wskaźn. z dwoma kreskami umieszczany po prawej strome jezdni - 10 szt.
25. G-lc słupek wskaźnikowy z jedna kreską umieszczany po prawej stronie jezdni – 10 szt.
26.     T-1 (600 x 250) tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego – 30 szt.
27. T-2 (720 x 250) tabliczka wskazująca długość odcinka drogi na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo - 15 szt.
28. T3 (720 x 250) tablica wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występowało niebezpieczeństwo – 15 szt.
29. T-4 (480 x 250) liczba zakrętów – 30 szt.
30. T-6 tabliczka – 10 szt.
31. T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania – 16 szt.
32. T (1500 x 1000) tablica informacyjna – 2 szt.
33. U-1a słupek prowadzący – 30 szt.
34. U-1c punktowy element odblaskowy umieszczany na barierze ochronnej – 100 szt.
35. U-3c tablica prowadząca ciągła w prawo – 2 szt.
36. U-3d tablica prowadząca ciągła w lewo – 2 szt.
37. U-11a balustrada dla pieszych – 20 szt.
38. U-18a lustro (śr. 800 mm) - 2 szt.
39. U-21a tablica do oznaczenia skrajni drogi + guma - 2 szt.
40. U-22 taśma ostrzegawcza – 10 szt.
41. słupki 3,5m słupki do znaków ocynkowane śr. 60 mm – 325 szt.
42. obejma ocynkowana zwykła – 1250 szt.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9, 34.92.84.60-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to przez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to przez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz siwz.
·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do formularza ofertowego następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru, b) parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy, c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość wyrobu w3 oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 88: - aprobata techniczna - krajowy certyfikat zgodności - świadectwo autoryzacji producenta folii, d) jeżeli wykonawca używa do produkcji znaków i tablic drogowych elementów produkowanych przez inny podmiot gospodarczy, wymagane jest dołączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do używania tych elementów, e) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem zakresów do wykonania, W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw (minimum 3 dostawy) o podobnym rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, przybliżonych dat odbioru oraz dołączyć dokumenty, że roboty zostały wykonane należycie (referencje),.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2009 r. pod pozycją 216707-2009.
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-20 14:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-20 14:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-20 14:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 310199
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-25 22:02