Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

ul. Paderewskiego 233

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej

równowartości kwoty 211.000 euro

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008

1.      Zamówienie obejmuje następujące zadania:

D. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P – 1 nr 4 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne,

G. odśnieżanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub równoważne, o ładowności 10 Mg, - 1szt.,

H. odśnieżanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub równoważne, o ładowności 10 Mg, - 1 szt.,

O. odśnieżanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub równoważne) w gminie Grudziądz i Gruta,

R. odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1624 o mocy 130 kW  lub równoważne z pługiem w gminie Radzyń Chełmiński,

S. odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1224 o mocy 110 kW lub równoważne z pługiem na drogach nr:  1407C, 1408C, 1409C, 1410C,

T. odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 100 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1373C, 1374C, 1375C, 1376C, 1377C, 1389C, 1390C,

U. odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 130 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1369CC, 1368C, 1386C, 1387C, 1388C, 1365C,

W. składowanie mieszanki piasku z solą w ilości 400 Mg w miejscowości Świecie nad Osą wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m (67 piaskarek po 6 ton), 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

90.21.20.00-6

90.21.30.00-3 

2.      Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

3.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

4.      Termin realizacji zamówienia: od 1.11.2007 r. do 15.04.2008 r.

5.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl

6.      Oferty należy składać nie później niż w dniu 18 września 2007 r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.

7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2007r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.

8.      Kryterium oceny ofert:

Zadania: D, G, H

cena:       90%+10% = 100%

kryterium I: cena  jednostkowa za  1 godz.  pracy czynnej  - 90%,

kryterium II: cena  jednostkowa za  1 godz. pracy biernej /dyżuru/ - 10%

Zadania: O, R, S, T, U, W

Cena - 100%

9.      Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257

- Pani Krystyna Szumkow – specjalista ds. dróg, tel. 056 46 48 257.

10.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

12.  Opis warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

§ wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

§ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) załącznik nr 1 do oferty,

§  oświadczenie o przyjęciu projektu umowy związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy i przyjęcia ich bez zastrzeżeń. załącznik nr 2 do oferty,

§  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

§  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

§  wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia  załącznik nr 3 do oferty,

§  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (referencje). Referencje nie będą wymagane w przypadku, gdy wykonawca wykonywał prace przy zimowym utrzymaniu dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, załącznik nr 4 do oferty,

§  wypełniony kosztorys ofertowy załącznik nr 5 do oferty

§  podpisany formularz umowy załącznik nr 6 do oferty

14. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                          Kierownik PZD

                                                      /-/ Janusz Różański

                                                         

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-11 13:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-11 13:51

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-11 13:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 392371
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02