Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-18 20:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-06-18
Data końca składania ofert: czwartek 2020-07-02 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 552246-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Powiat Grudziądzki: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Powiat Grudziądzki, krajowy numer identyfikacyjny 87111861000000, ul. ul. Małomłyńska  1 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 45 14 400, e-mail promocja@powiatgrudziadzki.pl, faks 56 45 14 401.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatgrudziadzki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.powiatgrudziadzki.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

Szczegóły w załącznikach ...

 

Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-06-18
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-06-18 20:32
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 13:32
Załączniki:
Odpowiedź na pytanie
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-26 11:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Kazimierz Sobótka
  data dodania: 2020-06-26 10:15
Załączniki:
 • Odpowiedź230.01kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Kazimierz Sobótka
   data dodania: 2020-06-26 10:15
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-03 09:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-07-03 08:53
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-16 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-07-16
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-07-16 12:27
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 07:57
Załączniki:
[drukuj]