Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-10 23:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2021-11-10
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-11-29 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grudziądzki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118610
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Małomłyńska 1
1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.7.) Numer telefonu: 56 45 14 400
1.5.8.) Numer faksu: 56 45 14 401
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bip@powiatgrudziadzki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatgrudziadzki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98734241-407e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00264825/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00264825/01 z dnia 2021-11-10
2021-11-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-10 12:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002104/03/P

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2021-11-10 23:34
Załączniki:
Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-29 12:00
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia informacji: 2021-11-29
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2021-11-29 11:12
Załączniki:
 • informacja o kwocie.pdf194.58kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Dawid Banasiak
   data dodania: 2021-11-29 11:13
Informacja z otwarcia ofert budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej w Łasinie
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-29 14:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2021-11-29 13:45
Załączniki:
Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie
data opublikowania zdarzenia: 2021-12-23 11:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia informacji: 2021-12-23
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2021-12-23 10:27
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 07:58
Załączniki:
[drukuj]