Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
remontu nawierzchni drogi pow. nr 1416C Zielnowo - Fijewo poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie na odcinku o długości 872 m
 w miejscowości Zielnowo
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo polegającego na potrójnym powierzchniowym utrwaleniu na odcinku o długości 872 m w miejscowości Zielnowo.
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45 23 32 20-7
 
2.      W ramach zamówienia należy wykonać:
a)     profilowanie i zagęszczenie podłoża – istniejącej podbudowy –na pow. 3694 m2
b)     wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego – grubość warstwy średnio 8 cm – na pow. 1752 m2
c)     wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsja asfaltową K1 70 i grysami kamiennymi o frakcjach 2/5, 5/8, 8/16 mm – na pow. 3516 m2.
3.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
5.      Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2009 r.
6.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl
7.      Oferty należy składać najpóźniej w dniu 29 lipca 2009 r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
8.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2009 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.
9.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257
- Pani Krystyna Szumkow – specjalista ds. dróg, tel. 056 46 48 257.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny brutto podanej w ofercie.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
13. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
·         posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to przez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia;
·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to przez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
·         złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
·         spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz siwz.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e)       pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)       wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy najmu, dzierżawy) załącznik nr 6 ,
b)       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, a także konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) załącznik nr 7,
c)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych o podobnym rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, przybliżonych dat odbioru oraz dołączyć dokumenty, że roboty zostały wykonane należycie (referencje), załącznik nr 8,
 
14. Ogłoszenie umieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.07.2009r. pod nr 227502-2009.
 
 
 Kierownik PZD
/-/ Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-07-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-08 21:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-08 21:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-08 21:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47