Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14 osobowych.
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-18 12:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-06-18
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-07-06 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 551818-N-2020 z dnia 2020-06-18

 

Powiat Grudziądzki: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14 osobowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Grudziądzki, krajowy numer identyfikacyjny 87111861000000, ul. ul. Małomłyńska  1 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 45 14 400, e-mail promocja@powiatgrudziadzki.pl, faks 56 45 14 401.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatgrudziadzki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

Szczegóły w załącznikach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-06-18
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-06-18 12:37
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-07 14:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-07-07
 • zdarzenie opublikował: Kazimierz Sobótka
  data dodania: 2020-07-07 13:16
Załączniki:
 • Informacja190.4kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Kazimierz Sobótka
   data dodania: 2020-07-07 13:16
  • zmodyfikował: Dawid Banasiak
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 14:52
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-16 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-07-16
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-07-16 12:30
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 07:58
Załączniki:
[drukuj]