Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2020-11-17 godz. 20:00 do czwartek 2020-11-26 godz. 11:00 poniedziałek 2020-11-30 godz. 11:15
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-17 20:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-11-17
Data końca składania ofert: czwartek 2020-11-26 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

Powiat Grudziądzki: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Powiat Grudziądzki, krajowy numer identyfikacyjny 87111861000000, ul. ul. Małomłyńska  1 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 45 14 400, e-mail promocja@powiatgrudziadzki.pl, faks 56 45 14 401.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatgrudziadzki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia informacji: 2020-11-17
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-11-17 19:57
Załączniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-24 16:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-11-30 godz. 11:15
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: RZ.272.1.5.2020
Data: 17.11.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Grudziądzki, Krajowy numer identyfikacyjny 87111861000000, ul. ul. Małomłyńska  1, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 45 14 400, e-mail promocja@powiatgrudziadzki.pl, faks 56 45 14 401.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatgrudziadzki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: XIII
Punkt: 18
W ogłoszeniu jest: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu" - NIE OTWIERAĆ PRZED 26.11.2020 r. , godz. 11.15
W ogłoszeniu powinno być: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu" - NIE OTWIERAĆ PRZED 30.11.2020 r. , godz. 11.15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: XIV
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 - 300 Grudziądz - Biuro Obsługi Interesanta do dnia 26.11.2020 r., godziny 11.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w ust. 18 rozdziału XIII. niniejszej siwz.
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 - 300 Grudziądz - Biuro Obsługi Interesanta do dnia 30.11.2020 r., godziny 11.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w ust. 18 rozdziału XIII. niniejszej siwz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: XIV
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 - 300 Grudziądz - pokój nr 109, w dniu 26.11.2020 r., o godzinie 11.15.
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 - 300 Grudziądz - pokój nr 109, w dniu 30.11.2020 r., o godzinie 11.15.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: II
W ogłoszeniu jest: Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Komputer - 2 szt. Pojemność zainstalowanego dysku - co najmniej 500 TB
W ogłoszeniu powinno być: Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Komputer - 2 szt. Pojemność zainstalowanego dysku - co najmniej 500 GB

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: II
W ogłoszeniu jest: Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Macierz dyskowa - 1 szt. Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) - co najmniej 22
W ogłoszeniu powinno być: Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Macierz dyskowa - 1 szt. Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) - co najmniej 2

 

 

                                                                                                              Starosta Grudziądzki

                                                                                                               /-/ Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-11-24
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-11-24 15:02
Informacja z sesji otwarcia ofert - „ Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-30 20:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-11-30
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-11-30 19:55
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt komputerowy
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-16 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2020-12-16
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2020-12-16 14:18
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 07:56
Załączniki:
[drukuj]